CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Nội

*

*

Xem thêm: Cách Tạo Fanpage Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Cách Tạo Fanpage Facebook Trên Điện Thoại Android

*

*

Luôn sinh sống và thao tác theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” cùng đặt uy tin trong câu hỏi bảo vệ cảm kết sảnxuất bao gồm unique, Uy tín cùng với quý khách, các cửa hàng đại lý, nhà phân phói với phiên bản thân cùng với đội hình nhân lực cấu thành cần thesuggestr.com


*

2.Quyết định triệu tập họp ĐHCĐ: 02._q_triu_tp_hc_0001.pdf

3. Chương trình họp: 03._chng_trnh_hp_0001.pdf

4. Quy chế Đại hội (QC thao tác, bầu cử, biểu quyết): 05._quy_ch_hc_lm_vic_bu_c_biu_quyt_0001.pdf

5. Báo cáo Hội đồng quản lí trị: 06._bc_hqt_0001.pdf

6. Báo cáo Ban kiểm soát:07._bc_bks_0001.pdf

7. Báo cáo Tổng giám đốc:08._bc_tg_0001.pdf

8. Tờ trình phê duyệt BCTC 20đôi mươi (vẫn kiểm toán): 09._tt_bctc_2020__kim_ton_0001.pdf

9. Tờ trình Quỹ lương, thù lao bạn thống trị, người lao động:10._tt_qu_lng_th_lao_hqt_-_nql_-_nl_0001.pdf

10. Tờ trình kế hoạch SXKD với đầu tư chi tiêu năm 2021: 11._tt_k_hoch_sxkd_v_t_2021_0001.pdf

11. Tờ trình phân phối hận ROI 2020, Kế hoạch 2021: 12._tt_phn_phi_li_nhun_0001.pdf

12. Tờ trình gạn lọc đơn vị kiểm tân oán 2021:13._tt_chn_vi_kim_ton_2021_0001.pdf

13. Tờ trình trải qua sửa thay đổi Điều lệ và những Quy chế:15._tt_sa_i_iu_l_quy_ch_0001.pdf

14. Dự thảo Điều lệ:15.1._d_tho_iu_l_0001.pdf

15. Dự thảo Quy chế quản lí trị nội bộ: 15.2._d_tho_quy_ch_qun_tr_ni_b_0001.pdf

16. Dự thảo Quy chế vận động HĐQT: 15.3._d_tho_quy_ch_hqt_0001.pdf

17. Dự thảo Quy chế chuyển động BKS:15.4._d_tho_quy_ch_bks_0001.pdf

18. Thông báo tiêu chuẩn người tìm việc HĐQT: 16._tb_tiu_chun_ng_vin_hqt_0001.pdf

19. Đơn đề cử + ứng cử vào HĐQT: 16.1._n__c_n_ng_c_tv_hqt_0001.pdf

trăng tròn. Hồ sơ ứng viên:16.2._h_s_ng_vin_hqt_0001.pdf

21. Tờ trình miễn nhiệm, thai bổ sung thành viên HĐQT:17._tt_min_nhim_bu_b_sung_tv_hqt_0001.pdf