Công Ty Tnhh Phát Triển Bất Động Sản An Phú Tân

1.Lập kế hoạch thực hiện công việc, chương trình hành động cụ thể của phòng theo tuần, tháng, quý, năm.2.Thực hiện quy trình quản lý, bảo mật thông tin khách hàng, theo dõi hợp đồng khách hàng và kiểm soát thông tin khách hàng.3.Tiếp nhận và xử lý những yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Công ty thông qua hotline và email chăm sóc khách hàng. 4.Tiếp nhận các ý kiến khách hàng từ hệ thông kinh doanh, Lập kế hoạch chăm sóc hiệu quả.5.Tham mưu đề xuất các kế hoạch chăm sóc khách hàng nhằm làm hài lòng khách hàng.6.Thực hiện các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phẩm/Dự án quảng bá uy tín, hình ảnh của Công ty trong quá trình giao tiếp với khách hàng.7.Chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật dữ liệu khách hàng của công ty trước Trưởng phòng.8.Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ mảng tài chính theo quy định tại quy chế tổ chức hoạt động Kiểm soát nội bộ, đề cương đính kèm theo bản mô tả này và Quy chế tổ chức đoàn kiểm tra.9.Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.10.Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng pháp chế, BGĐ về báo cáo, kết luận kiểm soát, tổng hợp phản hồi kiểm soát trình Trưởng phòng pháp chế, BGĐ theo quy định.11.Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhân viên dưới quyền, các phòng ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.12.Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù của Công ty;13.Thực hiện các thủ tục pháp lý của công ty theo quy định pháp luật và khi có yêu cầu: đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp; thủ tục hành chính; lao động, bảo hiểm, thuế …;14.Soạn thảo và kiểm tra văn bản, hợp đồng phục vụ hoạt động KD của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản như: Điều lệ, quy chế, quy định, nội quy, thông báo, công văn, hợp đồng, bảng biểu và các loại văn bản khác;15.Tư vấn pháp luật các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, cập nhật các văn bản pháp luật;16.Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ ba.17.Làm việc với các đơn vị tư vấn dịch vụ, tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu;18.Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị;19.Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và qui trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.