Kiểm Toán Tiếng Anh Là Gì

Kế toán – Kiểm toán thù là một trong những trong số những ngành mong muốn tuyển chọn dụng tối đa hiện thời, tuy nhiên tận hưởng tuyển chọn dụng ngành này của những đơn vị, tập đoàn lớn Khủng cũng tương đối nghiêm ngặt cùng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán kiểm toán là 1 trong số những khả năng đề nghị cơ mà các bạn người tìm việc yêu cầu nắm rõ nếu muốn thao tác làm việc và thăng tiến vào môi trường xung quanh hội nhập thế giới.

*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán kiểm toán

Trong bài viết này, thesuggestr.com vẫn tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế tân oán kiểm toán theo bảng vần âm, mong muốn sẽ giúp chúng ta học tập tự vựng siêng ngành một bí quyết bao gồm hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi tiêu bắt buộc trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người phân phối  Assets /’æsets/: Tài sản Advances to lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng vận kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: kiến thiết cơ bản  Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền khía cạnh tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền đang đưa Chechồng và take over: nghiệm thu Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: Ngân sách xây dừng cơ phiên bản dsinh hoạt dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ hễ và đầu tư chi tiêu nthêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá cả đợi kết đưa Deferred revenue: Người tải đưa tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm đưa ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: túi tiền vận động tài chính  Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Chi phí bất thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu VND Financials /fai’nænʃəls/: Tài bao gồm Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asmix costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative expenses: Chi tiêu cai quản doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gửi đi chào bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

  Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính Intangible fixed asmix costs: Nguim giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Instruments & tools: Công cầm, cơ chế vào kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển Itemize /’aitemaiz/: mở tè khoản

Thuật ngữ L

  Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao gồm Leased fixed asmix costs: Nguim giá bán tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chủ yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ đề xuất trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính lâu năm Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết quỹ, cam kết cược lâu dài Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu tư bệnh khoán nhiều năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu lâu năm Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống Other current assets: Tài sản giữ đụng không giống Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác Other receivables: Các khoản buộc phải thu không giống Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác Owners’ equity: Nguồn vốn nhà snghỉ ngơi hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Chi phí trả trước  Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng sở hữu sẽ đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu  Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của người tiêu dùng Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá thành bán hàng Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khoán nđính hạn  Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá hóng xử lý

Thuật ngữ T với W

Taxes & other payables lớn the State budget: Thuế cùng các khoản nên nộp nhà nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cộng nguồn ngân sách Trade creditors: Phải trả cho những người buôn bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Trên đây là 100 thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán phổ cập độc nhất vô nhị, tiếp tục được thực hiện trong các bước. Nếu bạn muốn được đào tạo và huấn luyện một cách chuyên nghiệp hóa về các kiến thức giờ đồng hồ anh Ship hàng mang lại các bước, hãy ĐK theo links sau nhằm nhận support lộ trình học giờ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm nhé: thesuggestr.com/dang-ky-hoc/