Sở Nội Vụ Đồng Nai Tuyển Dụng 2016

Sáng ngày 23/7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.

Bạn đang xem: Sở Nội Vụ Đồng Nai Tuyển Dụng 2016


Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.
*

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời xử lý nghiêm và công khai các hành vi tiêu cực trong hoạt động công vụ.Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành và cơ quan tương đương trực thuộc UBND tỉnh, do đó, số lượng các tổ chức bên trong giai đoạn 2015-2020 có nhiều thay đổi: giảm 45 phòng chuyên môn trực thuộc các sở, cơ quan tương tương; giảm 04 Chi cục và 44 đầu mối bên trong của Chi cục/ Ban trực thuộc các sở, ngành. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2015-2020 đã giảm 103 đơn vị.Về quản lý biên chế, năm 2020, tỉnh Đồng Nai được giao 3.189 biên chế công chức; số người có mặt tính đến hết tháng 02/2020 là 2.975 người; số biên chế công chức chưa sử dụng là 214 biên chế. Về biên chế viên chức được giao 39.492 người, đến nay, các đơn vị sự nghiệp công lập đã sử dụng 40.031 người.Về tinh giản biên chế công chức, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 giảm 409 biên chế công chức, tương ứng với 11,5%. Đến nay, tỉnh đã thực hiện giảm 234 biên chế.Về tinh giản biên chế viên chức, dự kiến đến năm 2020, tỉnh Đồng Nai cắt giảm 1.680 biên chế, đến nay tỉnh đã cắt giảm được 4,04% so với biên chế được giao năm 2015.Tổng số cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên của cơ quan, đơn vị tính đến hết tháng 12/2019 là 828 người. Các trường hợp được bổ nhiệm lần đầu đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo UBND các cấp trong tỉnh Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo sát sao, đảm bảo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đã tạo được lòng tin trong Nhân dân.
*

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổ công tác đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo của tỉnh Đồng Nai với đầy đủ nội dung, số liệu theo yêu cầu.Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị tỉnh Đồng Nai rà soát lại, đảm bảo tính thống nhất số liệu trong các báo cáo; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung. Báo cáo, bổ sung kết quả đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Xem thêm: Đọc Truyện Bá Tước Tiểu Thư, Truyện Tranh Bá Tước Tiểu Thư


*

Đề nghị tỉnh tiếp tục có kế hoạch tuyển dụng để sử dụng hết số biên chế được giao. Rà soát các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị để có hình thức xử lý theo đúng quy định.Tổ công tác cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát và điều chỉnh, bổ sung đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập...
*

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số cơ quan và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã tiếp thu và giải trình ý kiến của Tổ công tác. Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn của tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo và gửi Tổ công tác trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Đối với số biên chế chưa sử dụng, tỉnh đã có kế hoạch tuyển dụng, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh sẽ tiến hành tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm 2020 để sử dụng hết số biên chế được giao.Đối với những hạn chế trong tuyển dụng, bổ nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, khẩn trương ban hành văn bản nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2020.
*

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Đồng Nai, nội dung và số liệu đã đáp ứng yêu cầu của Tổ công tác, với sự tham gia đông đủ của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện báo cáo, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; chuẩn bị tốt công tác bầu cử HĐND các cấp. Chuẩn bị sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị, các văn bản, kế hoạch trong giai đoạn 2016-2021 như Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Nghị quyết số 18 và số 19 về sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập…Đề nghị tỉnh Đồng Nai quản lý chặt chẽ biên chế, cân đối giao biên chế cho các sở, ngành, có thể điều chỉnh biên chế giữa các sở, ngành và đẩy mạnh tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế theo quy định.Tiếp tục sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh điều chỉnh, phê duyệt và thực hiện vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở cho việc trả lương theo vị trí việc làm.Tổ chức triển khai các quy định mới về hoạt động công vụ, rà soát, bổ sung các quy định đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, bãi bỏ những quy định đã hết hiệu lực.Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai chuẩn bị tổ chức tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.Khắc phục những hạn chế tại Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2018, báo cáo kết quả khắc phục, kiến nghị những vướng mắc cần giải quyết.Tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, đặc biệt là từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.Thanh Tuấn